งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Educational Services and Student Quality Improvement Section.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
Undergraduate Admission for the Academic Year 2022.

TCAS 1
Portfolio (เด็กดีมีที่เรียน)
 • สาขาเทคนิคการแพทย์   15  คน
 • สาขากิจกรรมบำบัด   10  คน
 • สาขากายภาพบำบัด   6  คน
กีฬาทีมชาติ
 • สาขากายภาพบำบัด   2  คน
เรารักรังสีเทคนิค มช.
 • สาขารังสีเทคนิค   5  คน
ทายาทรังสี
 • สาขารังสีเทคนิค   2  คน
TCAS 2
โควตา
 • สาขาเทคนิคการแพทย์   100  คน
 • สาขากิจกรรมบำบัด   40  คน
 • สาขารังสีเทคนิค   35  คน
 • สาขากายภาพบำบัด   45  คน
อมก๋อย
 • สาขากิจกรรมบำบัด   1  คน
 • สาขารังสีเทคนิค   1  คน
 • สาขากายภาพบำบัด   1  คน
แม่แจ่ม
 • สาขากิจกรรมบำบัด   1  คน
 • สาขารังสีเทคนิค   1  คน
 • สาขากายภาพบำบัด   1  คน
ศ อ.บ.ต
 • สาขากิจกรรมบำบัด   5  คน
 • สาขารังสีเทคนิค   2  คน
กีฬาเด่น
 • สาขากายภาพบำบัด   2  คน
เส้นทางใหม่
 • สาขารังสีเทคนิค   4  คน
TCAS 3
Admission
 • สาขาเทคนิคการแพทย์   60  คน
 • สาขากิจกรรมบำบัด   30  คน
 • สาขารังสีเทคนิค   15  คน
 • สาขากายภาพบำบัด   30  คน